Obchodování s Čínou

Obchod s Čínou: pozor na rozhodné právo a platební podmínky

Pokud jste již nalezli v Číně partnera a chystáte se uzavírat obchod, cena a podoba výrobku není tím jediným, co by vás mělo zajímat.

V mezinárodním obchodě (o obchodě s čínskými partnery nemluvě) obecně existuje řada rizik, spojených s odlišností právního prostředí, geografickou vzdáleností i obyčejným neporozuměním mezi obchodními partnery.

Mezi klíčové problémy se řadí smluvní podmínky spolupráce a volba právního řádu rozhodného pro řešení případných sporů. Obdobně závažnou roli hraje i volba správné platební metody a analýza rizik vyplývajících z této volby. Při exportu do Číny pak nelze opominout ani úvahy o ochraně práv duševního vlastnictví a další praktické problémy týkající se celkových nákladů daného obchodu. Pojďme se tedy, spolu s pracovníky Centra pro hospodářskou spolupráci s Čínou, podívat na některé z výše uvedených bodů blíže.

Dobrá smlouva je základem

Klíčová je volba rozhodného práva smlouvy. Soudit se přímo v Číně může být pro zahraniční firmy obtížné, mimo jiné i pro latentní tendenci soudů nadržovat čínské straně, nutnosti angažovat čínské právníky a jednat v čínštině pomocí tlumočníků. Častou variantou je proto volba právního řádu třetího státu. Problémem zde však může být vymahatelnost soudního rozhodnutí či rozhodčího nálezu přímo v Číně.

Poměrně racionální variantu představuje volba práva hongkongského. Soudní nálezy učiněné v Hong Kongu jsou totiž vymahatelné v Číně, jako by šlo o rozsudky čínského soudu. Hongkongské však vychází z práva anglického, soudy pracují efektivněji a lze tak očekávat, že proces nebude probíhat neobvykle.

Zásadní je též obsahová stránka smlouvy. Je důležité dbát na systematické vymezení sankcí za nedodržení kontraktu. V případě transferu technologií či know-how do Číny jsou pak nezbytné dohody o mlčenlivosti či o obchodním tajemství. Příprava kvalitní smlouvy je komplexní a složitou otázkou, neváhejte proto zaplatit si služby kvalitního a zkušeného právníka. Pokud budete mít kvalitně postavenou smlouvu a budete mít vůli jít se soudit, když to bude situace vyžadovat, vaše zájmy bude možné hájit mnohem efektivněji.

INCOTERMS – běžná součást kupní smlouvy

Smlouvy v mezinárodním obchodním styku běžně odkazují na obchodní doložky, vydané Mezinárodní obchodní komorou. Tyto doložky určují povinnosti smluvních stran při dodávce zboží (rozložení nákladů a rizik mezi partnery). Doložky byly v průběhu let několikrát modifikovány, proto je dobré ve smlouvě uvést o jakou verzi se jedná (poslední verzí jsou INCOTERMS 2000). V INCOTERMS 2000 existuje celkem třináct doložek a základní informace je velmi snadné dohledat přímo na internetu.

Nejčastěji využívanou doložkou je FOB (Free on board) společně se jménem přístavu. Výrobce zde má povinnost uhradit náklady spojené s výrobou zboží a jeho dopravou k nalodění v ujednaném přístavu. Kupující je pak povinen zajistit lodní prostor a uvědomit prodávajícího o jménu lodi, místu a dnech určených pro dodání zboží na loď. Veškeré další náklady a rizika spojené s dopravou pak přecházejí na kupujícího okamžikem dodání zboží na palubu lodi.

Opatrně s volbou metody platby

Při uzavírání smlouvy je nutné určit, jakým způsobem dojde k uhrazení kupní ceny. Při obchodním styku logicky platí, že prodávající chce obdržet platbu za zboží co nejdříve, kupující zase chce platit co nejpozději, ideálně až poté, co zboží obdržel. Obě strany přirozeně usilují o minimalizaci rizika, které pro kupujícího může být především neserióznost dodavatele (která může dojít až tak daleko, že si nechá zaplatit, avšak nezašle zboží, resp. ho zašle v nižším množství či kvalitě), pro dodavatele pak riziko insolventnosti kupujícího či nedostatku ochoty platit. S různými druhy plateb se pojí různá míra nákladnosti. Nejlevnější (a tedy i nejčastěji využívanou) platbou je samozřejmě platba hladká, tedy převod peněz mezi bankami – zaplatíte pouze bankovní poplatky. Tento typ platby je však z hlediska kupujícího velmi riskantní, a proto se doporučuje pouze pro maloobjemové transakce, úhradu vzorků apod., případně pouze pro platby mezi dlouholetými partnery, kteří se dobře znají a důvěřují si. Jistější (avšak dražší a časově náročnější variantu) představují instrumenty dokumentární platby – dokumentární inkaso a dokumentární akreditiv. Zjednodušeně řečeno, k platbě zboží dojde poté, co prodávající předloží bance v akreditivu či inkasu definované doklady (například námořní konosament, fakturu apod.). Kupující pak obdrží doklady či dispoziční dokumenty až poté, co splní podmínky – standardně poté, co uhradí kupní cenu. Rozdíl mezi inkasem a akreditivem spočívá v tom, že u akreditivu banka vstupuje do závazkového vztahu a bere na sebe závazek zaplacení. Zřízení akreditivu je tak pochopitelně nákladnější. Inkaso však staví prodávajícího do slabší pozice a je vhodné zejména tam, kde prodávající nemá pochybnosti o ochotě a schopnosti kupujícího odebrat zboží a zaplatit. Existují i další metody (např. směnky), výše zmíněné postupy však jsou nejfrekventovanější. Další náklady**

Při přípravě celého obchodního případu je nutné zvážit výši nákladů, které se přidávají k samotné kupní ceně. Jak bylo zmíněno výše, jde o náklady na dopravu, clo a DPH. Při nejčastěji využívané doložce FOB je na kupujícím, aby zajistil a uhradil přepravu.

Nejlevnější cestu, jak zboží přepravit z Číny, představuje lodní doprava. V případě, že zbožím nezaplníte celý kontejner, nabízí se varianta děleného kontejneru, kdy vaše zboží bude do přístavu určení přepraveno spolu se zbožím pro jiné subjekty. Nevýhodou lodní dopravy je pak její časová náročnost. Je potřeba počítat s tím, že přeprava zboží lodí z Asie trvá standardně 4-6 týdnů.

Pro zásilky objemově malé je možné uvažovat o letecké přepravě či přepravě kombinované (část úseku lodí, zbytek letadlem). Využití těchto cest zkracuje dobu doručení, je však pochopitelně finančně náročnější. Přepravu i celní procedury pro Vás mohou zpracovat specializovaní přepravci. Je vhodné nechat si zpracovat nabídku několika společností, rozdíly v ceně mohou být znatelné.

Autor článku: Jakub Křižka